درباب دستور جلسه عدالت ،آیا  درکنگره همه افراد با هم برابرند؟ 
 
عدالت از عدل می آید ویکی از صفات خداوند است.نظام طبیعت وهستی برمبنای عدالت اجرا شد خداوند همه چیز رابراساس  آگاهی  خلق کرده وسرجای خودش قرار داده ولی موقعی که از عدالت صحبت می شود توقع داریم همه افراد با هم برابر ومساوی باشند تا عدالت مفهوم پیدا کند. هرکس برمبنای سعی وتلاشش جایگاه خود را تعیین می کند. درکلام الله آمده انسان چیزی نیست جزسعی وتلاش خودش ،  یعنی انسان در هرجایگاهی که هست عین عدالت است.چون اختیار دارد هرجور که بخواهد با رفتار وکردارواعمال خود جایگاه خود راتعیین می کند. 
 
بنابرین نباید درموقع مشکللات از خداوند شاکی باشیم دائم گله وشکایت کنیم یک طرفه به قاضی برویم دیگران رامقصر می دانیم از صراط مستقیم خارج شدن  ،داشتن اعتیاد ،رعایت نکردن آداب غذاخوردن وهمراه داشتن بیماری همه عین عدالت است. بیشتر دردسرها ومسائل  دست پخت خودمان هست. انگشت اشاره را به طرف دیگران نگیریم 
 
باوجود اینکه در قرآن آمده نزدیک ترین افراد به خداوند پرهیزگارترین افراد هستند. بازهم مومنین دردرجه های مختلف بهشت قرار می گیرند.  ودرپیشگاه خدا هم تقسیم می شوند مثلا ثواب صدیقین  ،شهدا ،نیکوکاران ،محسنین  ،مخلصین هرکدام نسبت به  عملکرد ونحوه رفتارشان مشخص می شود 
 
 
اما درکنگره :اضلاع مثلث کنگره  عدالت ،معرفت وعمل سالم است. 
 
دردرون انسان گنجینه ای از اسرار الهی است. من به عنوان همسفر باید مواظب عملکرد خودباشم برای چه به کنگره می آیم .آیا هدف دارم آیا باعشق آموزش می گیرم. برای رسیدن به معرفت وعمل سالم باید از ضلع عدالت بگذرم درکنگره هیچ کس باهم برابر نیست. یک سفراولی چگونه می تواند با یک سفردومی ،راهنما ،مثل هم باشند. کسی که درحال آموزش هست آیا با کسی که به بهانه های مختلف درست آموزش نمی گیرد مثل هم هستند. کسی که قبل از جلسه می آید تا کسی که دیر می آید می توانند مثل هم باشند. باید از درون تغییر کنند.  
 
بله درست است دربعضی جاها  با هم برابرند مثل این که لقب مسافر یا همسفر به همه گفته می شود ، دریک نوع صندلی می نشبنند. ،یک راهنما دارند ،همه ازیک روش آموزشی  ،جزوات وکتاب ها ویک قوانین استفاده می کنند شکی نیست. اما درکنگره هم براساس  تلاش وکوشش  درجایگاه های خدمتی قرار میگیرند. با الگو گرفتن ازهستی ازنظر علم ودانش خود راقوی سازیم تا باکوچکترین ویروس ومیکروب از پادرنیاییم. چون انسان ضعیف از چرخه زندگی خارج می شود  
 
 
خداراشکر می کنم که با آشناشدن کنگره و گرفتن آموزش ها  مفهمو م عدالت را متوجه شدم وکمتر خود رابادیگران مقایسه می کنم ومی بینم که هراتفاقی که درزندگی من  افتاده همه براساس  تفکر ونامه پیشینی بوده که خودم قبلا فرستادم. 
 
نگارش : همسفر فاطمه


تاریخ : شنبه 27 مرداد 1397 | 02:49 ب.ظ | نویسنده : همسفر فاطمه | نظرات
.: :.