به نام  قدرت مطلق الله

درباب دستور جلسه رابطه یادگیری ومعرکه گیری

عبور از این گذرگاه سخت و تاریکی اعتیاد بدون داشتن علم وآگاهی غیر ممکن است.وحتی یک قدم هم نمی توان برداشت.

کسانی که جذب کنگره می شوند با گرفتن آموزش وخدمت تغییرات اندک اندک صورت می گیرد.کسانی که معرکه گیری می کنند ،ازیادگیری محروم می شوند. ا معرکه گیری می تواند درمدرسه ،خانواده ،جمع دوستان ،مسافرت ،کنگره و...اتفاق بیفتد.

چه کسانی معرکه گیری می کنند؟ کسانی که به خواسته هایشان نمی رسند .دیگران رامقصر ومحکوم می کنند.معرکه گیری به صورت غر زدن ،ونق نق کردن ،بهانه گرفتن وگاهی هم با دعوا خلاصه می شود.

کسی که می خواهد آموزشی بگیرد ،هنر ،خیاطی ،یادگیری قوانین زندگی باید یک سری چیزها راقبول کند.تجربه ثابت کرده است

کسانی که در هر زمینه ای که می خواهند آموزش بگیرند. به بهانه اینکه استاد به من حرف زد ,نمره نداد ،جلو دیگران مرا سبک کرد.و...هیچ موقع موفق نمی شوند چون نمی خواهند که خودشان رامقصر بدانند

معرکه گیری یعنی چه : عوض کردن موضوع  جواب سوال که درست داده نشود .سوال می شود. به جای جواب سوال دیگری می کند.

مثلا به بچه می گویید چرا درس نمی خوانی ،چرا مشق هایت راننوشتی ،درجواب  می گوید تو چرا برای من کامپیوتر نمی خرید .یا یکی از اعضای خانواده لیوان چای یا آبی راوسط اتاق گذاشته شخص دومی حواسش راجمع نکرده  جلو پایش راندیده پایش به 

لیوان می خورد یا می شکند یا مایع درون آن می ریزد به فرش وفرش کثیف می شود به جای اینکه عذرخواهی کند. شروع می کند به دعوا وبحث که چه کسی این لبوان را اینجا گذاشته است.ازاین نوع معرکه ها تقریبا همه جا پیدا می شود.

درکنگره هم کسانی که خواستار رهایی باشند ،زجر کشیده اند.معرکه گیری نمی کنند کسی که سفر درستی داردوتوی برنامه است.هیچ موقع بد کنگره واعضای آن رانمی گوید. ولی برعکس افرادی هم هستند که به خاطر اینکه خطاهای خود را پنهان کنند.دائم درحال گله وشکایت ونق زدن هستند.تاریخ : پنجشنبه 10 آبان 1397 | 05:04 ب.ظ | نویسنده : همسفر فاطمه | نظرات
.: :.