نام آن که جان را آفرید
برداشت از سی دی کاشت
پیام اول سی دی : 
درکل امور جاریه  درکمال آرامش درحرکت باشید،ما نمی گوییم عجله نکنید اما با حرکت طوفان طوری عمل نمایید که هرانسانی از آن چه آموخته به همه ادوار دلالت کند بعضی از عمل ها باید در زمان خاص خودش انجام شود، مانند رطب رسبده که بدون بالا رفتن از اشجار می شود آن ها را تناول نمود،زمامدار راستی می گوید، جهان را ما خلق نکرده ایم وما هم به تنهایی قادربه اداره امورات آن ها نبوده ونیستیم اما قوانین الهی را می توانیم به شهرهای آباد ویا بلد های آباد قابل سکنه بیان کنیم واین به قلم وزبان وعمل امکان دارد  آموزش وتعلیم درست زمان می برد،اما در ابتدا بسیار سخت به نظر می رسد ولی وقتی محصول سالم وبدون هیچ عیبی بیرون بدهد ،آن گاه باغبان می داند که چه عمل عظیمی  را به انجام رسانده واین ممکن نیست درصورتی امکان دارد که زمین سخت نباشد آب وخاک آن از آن چه لازم است برخوردار باشد، یعنی که آماده باشد.

سلام دوستان فاطمه هستم یک همسفر
بهترین روشی که می توانیم درزندگی پیاده کنیم اینکه از طبیعت الگو بگیریم.چون الگو های طبیعت همه مثل هم هستند.یک 
کشاورز وقتی می خواهد بذری را بکارد اول بستر آن را مهیا  می کند یعنی زمینی که می خواهد در آن کشت کند رابررسی می 
کند که آیا آب ،خاک وآفتاب به میزان کافی  به این کشت کمک می کند ،آیا این خاک دارای مواد غذایی مانند سدیم وپتانسبم است
بعد زمین را شخم می زند وبذر را می کارد.درزمین سخت وسفت یا درجاده اسفالت شده و زمینی که شوره زار ،کویر یا در
جایی که خاک آن از رس باشد کشت نمی کند.یک کشاورز برای  تولید محصول باید سه روش را مد نظر قرار دهد.
اول نوع بذری که انتخاب می کند چه خوب باشد وچه بد باشد.شرایط خود را دارد.دوم بستر یا مکان وزمین انتخاب شده  وسوم
مواد غذایی که باید به بذر داده شود تا رشد کند.
برداشتی که از مطلب فوق می توان داشت اینکه کسانی که مصرف کننده مواد مخدر می شوند در آن ها هم آن سه شرط اهمیت 
خاص دارد.اول : خواست  خود فرد ، دوم : وجود مواد مخدر سوم : جامعه   هرسه مورد همدیگر راکامل می کنند.مثلا اگر 
فردی خواسته مواد داشته باشد ولی مواد نباشد نمی تواند مصرف کننده شود ،ویا اگر دوست ورفیق ناباب هم باشند ولی طرف 
خودش میل به مواد نداشته باشد دوستان بد هم نمی توانند اثر گذار باشند. نمی توان در مورد معتادین مواد مخدر بگوییم که 
صدر درصد دوست یا جامعه مقصرند یا اگر دولت جلو قاچاق فروشان وتوزیع کننده ها را می گرفت دیگر معتادی وجود 
نداشت.نکته دوم این سی دی : برای داشتن محبت ،عشق ،دوستی، پول دارشدن ،پس انداز کردن ،کارکردن ،کارنکردن ،.ازدواج ،
 گرفتن آموزش ،دانشگاه رفتن ،کینه ،نفرت دشمنی ،مردم آزاری همین قوانین صدق می کند.یعنی درزمان کوتاه وبدون هزینه هیچ اتفاقی نمی افتد. مهم دیگر: کسانی که درجایگاه های خدمتی در کنگره ایفای نقش می کنند درظاهر کارآن ها خدمت است ولی در صور پنهان کنترل خودشان را به دست می گیرند یعنی هم آموزش  می گیرندوهم آموزش میدهند روی نفس خودشان مسلط هستند وحواسشان به خودشان هم هست.وبیشترین تاثیر  روی خودشان هست چون با این کار انرژی ولذت می برند.وقوی می شوند. روی تعادل هستند از کاری که می کنند خوشحال هستند.چون هدفشان این است که به درجه رفیع انسانی برسند.
ولی کسانی که به هردلیلی دوست ندارند خدمت کنند ( به خودشان کمک نمی کنند ) فرصت ها را ازدست میدهند از سیستم کنگره اتوماتیک وار حذف وخارج میشوند بدون این که کسی آن ها رابیرون کند .
نکته دیگر آموزشی این سی دی : داشتن تعادل در گرفتن آموزش ویا آموزش دادن است یعنی  برای انجام دادن هرکاری یا هر 
آموزشی سخت گیری ،یا سهل انگاری نباشد همه چیز تعادلش خوب است   وباعث پیشرفت می شود.
مورد دیگر : افرادی که کارهای ضد ارزشی می کنند اختیارشان به عهده نفس اماره است. ودر ردیف نفس حیوانی ویا پایین تر 
از آن قرار دارند.

آخرین مراحل آرایش جسم فرمان فکر وعقل است یعنی برای رسیدن به نفس مطمئنه  یا رسیدن به بهشت موعود باید   گوش به فرمان فکر وعقل بود وبرای انجام دادن خواسته های عقل حرکت کرد.بدانیم که عقل بد ما رانمی خواهد.حرکت در راه مستقیم 
یعنی حرف شنوی از فکر وعقل است
نکته مهم دیگر سی دی : درمورد گوهر شب چراغ که آقای مهندس به صورت داستان در این سی دی تعریف کردند منظور این 
است که مواظب باشیم چیزهایی که به ظاهر قشنگ است ما را فریب ندهد،یا کسی که خیلی خوب صحبت می کند فکر نکنیم که 
شخص دانایی است ومی تواند به ما کمک کند،راست می گوید.شخص باسوادی است پس بهتر از ما چیزی سرش می شود
حرفش راباور نکنیم.خوب فکرکنیم. یا مثلا برای خرید لباس به بازار می رویم ،یک مانتو بالای شهر از نظر جنس با پایین ترین 
مکان شهر شاید یکی باشد ولی اگر حواسمان راجمع نکنیم.مانتو بالا شهر را چندین برابر از پایین شهر می خریم.وفکر می کنیم
چون آنجا مکانش بهتر است حتما نوع آن هم با هم فرق می کند. تشخیص خیلی مهم است به خصوص این دوره وزمانه بیشتر
باید دقت کنیم .چون شیطان با زیباترین صورت وارد افکار واندیشه ما می شود.( خوشبختی وبدبختی راخودمان بوجود می 
آوریم اگر دنبال گنج می گردیم به درون خودمان پی ببریم نه اینکه بیرون دنبال راه حل باشیم ویا بخواهیم که دیگران به ما 
کمک کنند. اگر الماس می خواهیم باید در معدن الماس به دنبالش باشیم.چون جای دیگری پیدا نمی شود.منظور گنج یعنی دانستن ودانایی است.
نکته آخر: منظور اینکه خرما وقتی رسیده باشد خودش می افتد نیاز نیست که بالای درخت بروید وبا خوف وخطر خرما بچینید
درمورد سفر مسافران وهمسفران است که اگر خوب سفر کنند ودراین روش دی اس تی از قانون وحرمت ها پیروی کنند ،حرف 
شنوی از کمک راهنما داشته باشند ،به موقع دارویشان را بخورند ،جلسات رامنظم بیایند.به موقع حدود ده الی یازده ماه جسم و
روان وجهان بینی به درمان میرسد.به موقع وبا زمان مشخص شده دوره درمان به اتمام میرسد.ولی اگر فردی درکنگره بخواهد رعایت نکند یا زودتر از موقع سفرش راتمام کند اهمیتی به دستورالعمل های کنگره ندهد مثل خرمای کال ونرسیده است که به زور هم نمی شود چید اگر چیده هم شود قابل خوردن نیست. 
نگارش وتایپ : کمک راهنما  همسفر فاطمه
تاریخ : جمعه 16 آذر 1397 | 05:54 ب.ظ | نویسنده : همسفر فاطمه | نظرات
.: :.